SEARCH
Your address will show here +12 34 56 78

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”), chcieliśmy poinformować Cię w jakim celu i w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jak możesz realizować przysługujące Ci prawa.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gabinet Fizjoterapii Marlena Potiomkin z siedzibą przy ulicy Spadzistej 17 w Częstochowie. Możesz skontaktować się z nami telefonicznie: +48 882 834 111 lub wysyłając wiadomość w formie tradycyjnej na adres powyżej lub wysyłając wiadomość elektroniczną na adres: kontakt@pelvisano.pl 

Skąd posiadamy Twoje dane osobiste?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania Karty Pacjenta przy pierwszej wizycie oraz z formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail w przypadku wysłania zapytania do nas lub umówienia wizyty.

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobistych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonywania czynności fizjoterapeutycznych związanych z Tobą, przede wszystkim do:

 • umożliwienia świadczenia usług fizjoterapeutycznych, diagnostycznych.
 • Obsługi zgłoszeń i rejestracji, które do nas kierujesz
 • kontaktu z Tobą drogą telefoniczną lub e-mailową, w celach związanych ze świadczeniem usług fizjoterapeutycznych
 • w dozwolonych celach marketingowych 
 • windykacji należności, prowadzeniem postępowań sądowych, arbitrażowych, mediacyjnych
 • prowadzeniem analiz statystycznych

Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych z zakresu fizjoterapii oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO. Ponadto, w celu umawiania wizyt, dane kontaktowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

W przypadku użycia formularza kontaktowego, wysłania wiadomości e-mail lub rozmowy telefonicznej, celem rejestracji wizyty będziemy wymagać:
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail 
 • numer telefonu

W celu świadczenia dalszych usług fizjoterapeutycznych, podczas pierwszej wizyty zostanie założona karta pacjęta oraz będziemy wymagać takie dane jak:
 • imię i nazwisko, 
 • numer PESEL, 
 • datę urodzenia, 
 • adres zamieszkania/zameldowania, 
 • adres e-mail, 
 • numer telefonu, 
 • informację na temat obecnego stanu zdrowia (w przypadku osobowy fizycznej) 
 • lub dodatkowo informację o firmie i jej adresie (w przypadku firm) 

Nie wyrażenie zgody na podanie w/w danych osobowych, będzie równoznaczne z brakiem wyrażenia zgody na przeprowadzenie wizyty i wykonanie zabiegu fizjoterapeutycznego.  Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy prosić Cie o podanie innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. 
Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Prawo do sprzeciwu!

Gwarantujemy poszanowanie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 21 RODO, Posiadasz prawo do sprzeciwu:

Każda osoba ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych, w tym profilowania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub w przypadku marketingu bezpośredniego. Jeżeli wniesienie sprzeciwu będzie odpowiadało prawu, w takim przypadku Gabinet nie będzie przetwarzał już danych osobowych w tym celu.

Prawo dostępu i przeniesienia danych!

Zgodnie z art. 15 RODO, każda osoba ma prawo do uzyskania od Gabinetu jego dane osobowe (uzyskując dostęp do swoich danych osobowych z możliwością ich skorygowania w przypadku oczywistych omyłek lub nieprawidłowości). Żeby przekazać potwierdzenie właściwej osobie i nie naruszyć tym samym praw innych osób, Gabinet Fizjoterapii, może prosić o przekazanie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości osoby składającej taki wniosek. Ponadto, każda osoba może uzyskać kopię danych osobowych jakie są przetwarzane przez gabinet.

Zgodnie z art. 20 RODO, każda osoba ma prawo zgłosić wniosek o przeniesienie danych osobowych do firmy, osoby trzeciej. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej na adres: 42-200 Częstochowa, Spadzista 17 z podaniem danych przedsiębiorstwa, gabinetu, któremu mają zostać przekazane dane. 

Prawo do edycji, skorygowania danych osobowych!

Zgodnie z art. 16 RODO, każda osoba ma prawo w dowolnym momencie poprawić Swoje dane osobowe. Każdy osoba ma również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowych oświadczeń dotyczących danych.

Prawo do bycia zapomnianym!

Zgodnie z art. 17 RODO, Każda osoba ma prawo w dowolnym momencie żądać usunięcia części lub całości swoich danych osobowych. WAŻNE!: Pomimo wykonania żądania do usunięcia danych osobowych Gabinet fizjoterapii Pelvisano w dalszym ciągu może przetwarzać część danych osobowych z uwagi na obowiązki prawne ciążące na firmie (dotyczy tylko firm) lub z uwagi na obronę lub dochodzenie roszczeń w sprawach sądowych, arbitrażowych etc..

Prawo do ograniczenia przetwarzania i cofnięcia zgody!

Zgodnie z art. 18 RODO, każda osoba ma prawo do ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych. Oznacza to, że mają Państwo prawo żądać aby wasze dane osobowe nie były przetwarzane do czasu rozpatrzenia żądania

Mają Państwo również prawo do cofnięcia zgody. Zgodę można cofnąć poprzez wysłanie do nas wiadomości w formie pisemnej na adres firmy lub elektronicznie na adres kontakt@pelvisano.pl.

Prawo wniesienia skargi!

Mają Państwo pełne prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w momencie gdy uznają Państwo że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Z uwagi na korzystanie z usług i rozwiązań zewnętrznych dostawców i podwykonawców Gabinet Fizjoterapii Marlena Potiomkin może przekazywać dane osobowe innym podmiotom. Przede wszystkim dane mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotom:
 • firmom księgowym, w celu realizacji i prowadzenia dokumentacji księgowo-rachunkowej zgodnie z obowiązującym Prawem
 • podmiotom i organom, którym Gabinet jest zobowiązany lub upowazniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego (np. prokuraturze, policji)

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Państwa dane przechowujemy bezterminowo lub w przypadku dobrowolnego wycofania zgody maksymalnie przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.